学术论文 / Selected Publications

shape
shape
shape
shape
shape
Lower-extremity fatigue fracture detection and grading based on deep learning models of radiographs

[European Radiology 2022 (IF=7.034)] Yanping Wang, Yuexiang Li, Guang Lin, Qirui Zhang, Jing Zhong, Yan Zhang, Kai Ma, Yefeng Zheng, Guangming Lu, Zhiqiang Zhan


Anti-interference from Noisy Labels: Mean-Teacher-assisted Confident Learning for Medical Image Segmentation

[IEEE TMI 2022 (IF=11.037)] Zhe Xu; Donghuan Lu; Jie Luo; Yixin Wang; Jiangpeng Yan; Kai Ma; Yefeng Zheng; Raymond Kai-yu Tong


All-Around Real Label Supervision: Cyclic Prototype Consistency Learning for Semi-supervised Medical Image Segmentation

[IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 2022 (IF=5.772)] Zhe Xu, Yixin Wang, Donghuan Lu, Lequan Yu, Jiangpeng Yan, Jie Luo, Kai Ma, Yefeng Zheng, and Raymond Kai-yu Tong


TW-GAN: Topology and width aware GAN for retinal artery/vein classification

[Medical Image Analysis 2022 (IF=8.545)] Wenting Chen, Shuang Yu, Kai Ma, Wei Ji, Cheng Bian, Chunyan Chu, Linlin Shen, Yefeng Zheng


Knowledge-enhanced Attributed Multi-Task Learning for Medicine Recommendation

[ACM TOIS 2022 (IF=4.797)] Yingying Zhang, Xian Wu, Quan Fang, Shengsheng Qian, Chengsheng Xu


Knowledge Matters: Chest Radiology Report Generation with General and Specific Knowledge Medical Image Analysis

[MedIA 2022 (IF=8.545)] Shuxin Yang, Xian Wu, Shen Ge, S Kevin Zhou, Li Xiao


Graph Neural News Recommendation with User Existing and Potential Interest Modeling

[ACM TKDD 2022 (IF=2.713)] Zhaopeng Qiu, Yunfan Hu, Xian Wu


Prototypical Graph Contrastive Learning

[IEEE TNNLS 2022 (IF=14.26)] Shuai Lin, Chen Liu, Pan Zhou, Zi-Yuan Hu, Shuojia Wang, Ruihui Zhao, Yefeng Zheng, Liang Lin, Eric Xing, Xiaodan Liang


Privacy-preserving Anomaly Detection in Cloud Manufacturing via Federated Transformer

[IEEE Transactions on Industrial Informatics (TII) 2022 (IF=10.215)] Shiyao Ma, Jiangtian Nie, Jiawen Kang, Lingjuan Lyu, Ryan Wen Liu, Ruihui Zhao, Ziyao Liu, Dusit Niyato


Complete Whole-Brain Single Neuron Reconstruction Reveals Morphological Diversity in Molecularly Defined Striatal, Thalamic and Cortical Neuron Types

[Nature 2021 (IF=49.96)] Hanchuan Peng, Peng Xie, Lijuan Liu, Xiuli Kuang, Yimin Wang, Lei Qu, Hui Gong, Shengdian Jiang, Anan Li, Zongcai Ruan, Liya Ding, Zizhen Yao, Chao Chen, Mengya Chen, Tanya L. Daigle, Rachel Dalley, Zhangcan Ding, Yanjun Duan, Aaron Feiner, Ping He, Chris Hill, Karla E. Hirokawa, Guodong Hong, Lei Huang, Sara Kebede, Hsien-Chi Kuo, Rachael Larsen, Phil Lesnar, Longfei Li, Qi Li, Xiangning Li, Yaoyao Li, Yuanyuan Li, An Liu, Donghuan Lu, Stephanie Mok, Lydia Ng, Thuc Nghi Nguyen, Qiang Ouyang, Jintao Pan, Elise Shen, Yuanyuan Song, Susan M. Sunkin, Bosiljka Tasic, Matthew B. Veldman, Wayne Wakeman, Wan Wan, Peng Wang, Quanxin Wang, Tao Wang, Yaping Wang, Feng Xiong, Wei Xiong, Wenjie Xu, Min Ye, Lulu Yin, Yang Yu, Jia Yuan, Jing Yuan, Zhixi Yun, Shaoqun Zeng, Shichen Zhang, Sujun Zhao, Zijun Zhao, Zhi Zhou, Z. Josh Huang, Luke Esposito, Michael J. Hawrylycz, Staci A. Sorensen, X. William Yang, Yefeng Zheng, Zhongze Gu, Wei Xie, Christof Koch, Qingming Luo, Julie A. Harris, Yun Wang and Hongkui Zeng


Cross-Modality Coherent Registration of Whole Mouse Brains

[Nature Methods 2021 (IF=28.55)] H. Peng, Lei Qu, Yuanyuan Li, Peng Xie, Lijuan Liu, Yimin Wang, Jun Wu, Yu Liu, Tao Wang, Longfei Li, Kaixuan Guo, Wang Wan, Lei Ouyang, Feng Xiong, Yefeng Zheng, Fang-ming Xu, H. Gong, H. Dong, Qing Luo, Guofang Bi, M. Hawrylycz, Hongkui Zeng


Domain Adaptation Meets Zero-shot Learning: An Annotation-efficient Approach for Multi-modality Medical Image Segmentation

[IEEE TMI 2021 (IF=10.048)] Cheng Bian, Chenglang Yuan, Kai Ma, Shuang Yu, Dong Wei and Yefeng Zheng


DICDNet: Deep Interpretable Convolutional Dictionary Network for Metal Artifact Reduction in CT Images

[IEEE TMI 2021 (IF=10.048)] Hong Wang, Yuexiang Li, Nanjun He, Kai Ma, Deyu Meng, Yefeng Zheng


Mix-and-Interpolate: A Training Strategy to Deal with Source-biased Medical Data

[IEEE JBHI 2021 (IF=5.772)] Yuexiang Li, Jiawei Chen, Dong Wei, Yanchun Zhu, Jianrong Wu, Junfeng Xiong, Yadong Gang, Wenbo Sun, Haibo Xu, Tianyi Qian, Kai Ma, and Yefeng Zheng


Beyond Mutual Information: Generative Adversarial Network for Domain Adaptation using Information Bottleneck Constraint

[IEEE TMI 2021 (IF=6.78)] Jiawei Chen, Ziqi Zhang, Xinpeng Xie, Yuexiang Li, Tao Xu, Kai Ma, Yefeng Zheng


Inconsistency-aware Uncertainty Estimation for Semi-supervised Medical Image Segmentation

[IEEE TMI 2021 (IF=6.78)] Yinghuan Shi, Jian Zhang, Tong Ling, Jiwen Lu, Yefeng Zheng, Qian Yu, Lei Qi, Yang Gao


Deep Symmetric Adaptation Network for Cross-modality Medical Image Segmentation

[IEEE TMI 2021 (IF=6.78)] Xiaoting Han, Lei Qi, Qian Yu, Ziqi Zhou, Yefeng Zheng, Yinghuan Shi, Yang Gao


S-CUDA: Self-Cleansing Unsupervised Domain Adaptation for Medical Image Segmentation

[MedIA 2021 (IF=11.15)] Luyan Liu, Zhengdong Zhang, Shuai Li, Kai Ma, Yefeng Zheng


Molecular Subtyping of Diffuse Gliomas using Magnetic Resonance Imaging: Comparison and Correlation betgween Radiomics and Deep Learning

[European Radiology 2021 (IF=5.3)] Yiming Li, Dong Wei, Xing Liu, Xing Fan, Kai Wang, Shaowu Li, Zhong Zhang, Kai Ma, Tianyi Qian, Tao Jiang, Yefeng Zheng, Yinyan Wang


Anomaly Detection for Medical Images using Self-supervised and Translation-consistent Features

[IEEE TMI 2021 (IF=6.78)] He Zhao, Yuexiang Li, Nanjun He, Kai Ma, Leyuan Fang, Huiqi Li, Yefeng Zheng


GRAND: A large-scale dataset and benchmark for cervical intraepithelial Neoplasia grading with fine-grained lesion description

[MedIA 2021 (IF=11.15)] Yuexiang Li, Zhi-Hua Liu, Peng Xue, Jiawei Chen, Kai Ma, Tianyi Qian, Yefeng Zheng, You-Lin Qiao


Dynamic Joint Domain Adaptation Network for Motor Imagery Classification

[IEEE TNSRE 2021 (IF=3.48)] Xiaolin Hong, Qingqing Zheng, Luyan Liu, Peiyin Chen, Kai Ma, Zhongke Gao, Yefeng Zheng


Quantifying the Effect of Public Activity Intervention Policies on COVID-19 Pandemic Containment Using Epidemiologic Data From 145 Countries

[Value in Health 2021 (IF=5.725)] Jichao Sun, Yefeng Zheng, Wenhua Liang, Zifeng Yang, Zhiqi Zeng, Tiegang Li, Junjie Luo, Man Tat Alexander Ng, Jianxing He, Nanshan Zhong


Understanding Patient Query with Weak Supervision from Doctor Response

[IEEE JBHI 2021 (IF=5.223)] Xiaoming Shi, Sendong Zhao, Yuxuan Wang, Xi Chen, Ziheng Zhang, Yefeng Zheng, Wanxiang Che


Towards Communication-efficient and Attack-resistant Federated Edge Learning for Industrial Internet of Things

[Transactions on Internet Technology 2021 (IF=4.79)] Yi Liu, Ruihui Zhao, Jiawen Kang, Abdulsalam Yassine, Dusit Niyato, Jialiang Peng*


Identifying Urban Built Environment Factors in Pregnancy Care and Maternal Mental Health Outcomes

[BMC Pregnancy and Childbirth 2021 (IF=3.007)] Yiye Zhang, Mohammad Tayarani, Shuojia Wang, Yifan Liu, Mohit Sharma, Rochelle Joly, Arindam RoyChoudhury, Alison Hermann, Oliver H. Gao, Jyotishman Pathak


The Association of Vitamin D and Gene Variants in the Vitamin D Metabolic Pathway with Preterm Birth

[Nutrition 2021 (IF=4.118)] Shuojia Wang, Xin Xing, Wenliang Luo, Minjia Mo, Shuting Si, Bule Shao, Yu Shen, Haoyue Cheng, Yunxian Yu


Development and Validation of an Artificial Intelligence System for Grading Colposcopic Impressions and Guiding Biopsies

[BMC Medicine 2020 (IF=6.78)] Peng Xue, Chao Tang, Qing Li, Yuexiang Li, Yu Shen, Yuqian Zhao, Jiawei Chen, Jianrong Wu, Longyu Li, Wei Wang, Yucong Li, Xiaoli Cui, Shaokai Zhang, Wenhua Zhang, Xun Zhang, Kai Ma, Yefeng Zheng, Tianyi Qian, Man Tat Alexander Ng, Zhihua Liu, Youlin Qiao, Yu Jiang, Fanghui Zhao


A Unified Framework for Generalized Low-Shot Medical Image Segmentation with Scarce Data

[IEEE TMI 2020 (IF=6.69)] Hengji Cui, Dong Wei, Kai Ma, Shi Gu, Yefeng Zheng


Conquering Data Variations in Resolution: A Slice-Aware Multi-Branch Decoder Network

[IEEE TMI 2020 (IF=6.69)] Shuxin Wang, Shilei Cao, Zhizhong Chai, Dong Wei, Kai Ma, Liansheng Wang, Yefeng Zheng


Preoperative identification of microvascular invasion in hepatocellular carcinoma by XGBoost and deep learning

[Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 2020 (IF=3.66)] Yi-Quan Jiang, Su-E Cao, Shilei Cao, Jian-Ning Chen, Guo-Ying Wang, Wen-Qi Shi, Yi-Nan Deng, Na Cheng, Kai Ma, Kai-Ning Zeng, Xi-Jing Yan, Hao-Zhen Yang, Wen-Jing Huan, Wei-Min Tang, Yefeng Zheng, Chun-Kui Shao, Jin Wang, Yang Yang, Gui-Hua Chen


Pairwise learning for medical image segmentation

[MedIA 2020 (IF=11.15)] Renzhen Wang, Shilei Cao, Kai Ma, Yefeng Zheng, Deyu Meng


Efficient and Effective Training of COVID-19 Classification Networks With Self-Supervised Dual-Track Learning to Rank

[IEEE JBHI 2020 (IF=5.223)] Yuexiang Li, Dong Wei, Jiawei Chen, Shilei Cao, Hongyu Zhou, Yanchun Zhu, Jianrong Wu, Lan Lan, Wenbo Sun, Tianyi Qian, Kai Ma, Haibo Xu, and Yefeng Zheng


Rubik’s Cube+: A Self-supervised Feature Learning Framework for 3D Medical Image Analysis

[MedIA 2020 (IF=11.15)] Jiuwen Zhu, Yuexiang Li, Yifan Hu, Kai Ma, S Kevin Zhou, Yefeng Zheng


Computer-aided Cervical Cancer Diagnosis using Time-lapsed Colposcopic Images

[IEEE TMI 2020 (IF=6.69)] Yuexiang Li, Jiawei Chen, Peng Xue, Chao Tang, Jia Chang, Chunyan Chu, Kai Ma, Qing Li, Yefeng Zheng, Youlin Qiao


Deep Representation-Based Domain Adaptation for Nonstationary EEG Classification

[IEEE TNNLS 2020 (IF=8.79)] He Zhao, Qingqing Zheng, Kai Ma, Huiqi Li, Yefeng Zheng


Uncertainty-aware Domain Alignment for Anatomical Structure Segmentation

[MedIA 2020 (IF=11.15)] Cheng Bian, Chenglang Yuan, Jiexiang Wang, Meng Li, Xin Yang, Shuang Yu, Kai Ma, Jin Yuan, Yefeng Zheng


Forecasting the long-term trend of COVID-19 epidemic using a dynamic model

[Scientific Reports 2020 (IF=4.525)] Jichao Sun,† Xi Chen,† Ziheng Zhang,† Shengzhang Lai, Bo Zhao, Hualuo Liu, Shuojia Wang, Wenjing Huan, Ruihui Zhao, Man Tat Alexander Ng*, Yefeng Zheng*


Development and validation of a machine learning algorithm for predicting the risk of postpartum depression among pregnant women

[Journal of Affective Disorders 2020 (IF=4.084)] Yiye Zhang, Shuojia Wang, Alison Hermann, Rochelle Joly, Jyotishman Pathak


Denoising Neural Network for News Recommendation with Positive and Negative Implicit Feedback

[NAACL Findings 2022] Yunfan Hu, Zhaopeng Qiu, Xian Wu


Generalized Brain Image Synthesis with Transferable Convolutional Sparse Coding Networks

[ECCV 2022] Yawen Huang, Feng Zheng, Xu Sun, Yuexiang Li, Ling Shao, Yefeng Zheng


Dense Cross-Query-and-Support Attention Weighted Mask Aggregation for Few-Shot Segmentation

[ECCV 2022] Xinyu Shi, Dong Wei, Donghuan Lu, Jiashun Chen, Munan Ning, Kai Ma, Yu Zhang, Yefeng Zheng


FedMed-ATL: Misaligned Unpaired Brain Image Synthesis via Affine Transform Loss

[MM 2022] Guoyang Xie, Jinbao Wang, Yawen Huang, Yefeng Zheng, Feng Zheng, and Yaochu Jin


Multiscale Unsupervised Retinal Edema Area Segmentation in OCT Images

[MICCAI 2022] Wenguang Yuan, Donghuan Lu, Dong Wei, Munan Ning, Yefeng Zheng


Deformer: Towards Displacement Field Learning for Unsupervised Medical Image Registration

[MICCAI 2022] Jiashun Chen, Donghuan Lu, Yu Zhang, Dong Wei, Munan Ning, Xinyu Shi, Zhe Xu, Yefeng Zheng


Denoising for Relaxing: Unsupervised Domain Adaptive Fundus Image Segmentation without Source Data

[MICCAI 2022] Zhe Xu, Donghuan Lu, Yixin Wang, Jie Luo, Dong Wei, Yefeng Zheng, Kai-yu Tong


Double-Uncertainty Guided Spatial and Temporal Consistency Regularization Weighting for Learning-based Abdominal Registration

[MICCAI 2022] Zhe Xu, Jie Luo, Donghuan Lu, Jiangpeng Yan, Sarah Frisken, Jayender Jagadeesan, William Wells III, Xiu Li, Yefeng Zheng, Raymond Tong


Orientation-Shared Convolution Representation for CT Metal Artifact Learning

[MICCAI 2022] Hong Wang, Qi Xie, Yuexiang Li, Yawen Huang, Deyu Meng, Yefeng Zheng


An Inclusive Task-Aware Framework for Radiology Report Generation

[MICCAI 2022] Lin Wang, Munan Ning, Donghuan Lu, Dong Wei, Yefeng Zheng, Jie Chen


mmFormer: Multimodal Medical Transformer for Incomplete Multimodal Learning of Brain Tumor Segmentation

[MICCAI 2022] Yao Zhang, Nanjun He, Jiawei Yang, Yuexiang Li, Dong Wei, Yawen Huang, Yang Zhang, Zhiqiang He, Yefeng Zheng


Point Beyond Class: A Benchmark for Weakly Semi-Supervised Abnormality Localization in Chest X-Rays

[MICCAI 2022] Haoqin Ji, Haozhe Liu, Yuexiang Li, Jinheng Xie, Nanjun He, Yawen Huang, Dong Wei, Xinrong Chen, Linlin Shen, Yefeng Zheng


Lesion Guided Explainable Few Weak-shot Medical Report Generation

[MICCAI 2022] Jinghan Sun, Dong Wei, Liansheng Wang, Yefeng Zheng


A Multi-task Network with Weight Decay Skip Connection Training for Anomaly Detection in Retinal Fundus Images

[MICCAI 2022] Wentian Zhang, Xu Sun, Yuexiang Li, Haozhe Liu, Feng Liu, Nanjun He, Yefeng Zheng


Aggregative Self-Supervised Feature Learning from Limited Medical Sample

[MICCAI 2022] Jiuwen Zhu, Yuexiang Li, S. Kevin Zhou


Adaptive Convolutional Dictionary Network for CT Metal Artifact Reduction

[IJCAI 2022] Hong Wang, Yuexiang Li, Deyu Meng, Yefeng Zheng


Boost Supervised Pretraining for Visual Transfer Learning: Implications of Self-Supervised Contrastive Representation Learning

[AAAI 2022] Jinghan Sun, Dong Wei, Kai Ma, Liansheng Wang, Yefeng Zheng


QEN: Applicable Taxonomy Completion via Evaluating Full Taxonomic Relations

[WWW 2022] Suyuchen Wang, Ruihui Zhao,Yefeng Zheng, Bang Liu


"My nose is running. ""Are you also coughing?": Building A Medical Diagnosis Agent with Interpretable Inquiry Logics

[IJCAI 2022] Wenge Liu, Jianheng Tang, Hao Wang, Yi Cheng, Yafei Liu, Ruihui Zhao, Xi Chen, Yefeng Zheng, Xiaodan Liang


Tell Me How to Survey: Literature Review Made Simple with Automatic Reading Path Generation

[ICDE 2022] Jiayuan Ding, Tong Xiang, Zijing Ou, Wangyang Zuo, Ruihui Zhao, Chenghua Lin, Yefeng Zheng, Bang Liu


CLINER: Clinical Interrogation Named Entity Recognition

[KSEM 2022] Jing Ren, Tianyang Cao, Yifan Yang, Yunyan Zhang, Xi Chen, Tian Feng, Baobao Chang, Zhifang Sui, Ruihui Zhao, Yefeng Zheng, Bang Liu


Probing the Impacts of Visual Context in Multimodal Entity Alignment

[APWeb-WAIM 2022] Yinghui Shi, Meng Wang, Ziheng Zhang, Zhenxi Lin, and Yefeng Zheng


Towards Joint Intent Detection and Slot Filling via Higher-order Attention

[IJCAI 2022] Dongsheng Chen, Zhiqi Huang, Xian Wu, Shen Ge, Yuexian Zou


Medical Symptom Detection in Intelligent Pre-Consultation using Bi-directional Hard-Negative Noise Contrastive Estimation

[KDD 2022] Shiwei Zhang, Jichao Sun, Yu Huang, Xueqi Ding, and Yefeng Zheng


DDR: Dialogue based Doctor Recommendation for Online Medical Service

[KDD 2022] Zhi Zheng, Zhaopeng Qiu, Tong Xu, Xian Wu, Xiangyu Zhao, Enhong Chen, Hui Xiong


CBR: Context Bias aware Recommendation for Debiasing User Modeling and Click Prediction

[WWW 2022] Zhi Zheng, Zhaopeng Qiu, Tong Xu, Xian Wu, Xiangyu Zhao, Enhong Chen, Hui Xiong


Conditional Generation Net for Medication Recommendation

[WWW 2022] Rui Wu, Zhaopeng Qiu, Jiacheng Jiang, Guilin Qi, Xian Wu


BNU: A Balance-Normalization-Uncertainty Model for Incremental Event Detection

[ICASSP 2022] Jia Li, Yunyan Zhang, Yifan Yang, Zhicheng An, Yefeng Zheng


InDISP: An Interpretable Model for Dynamic Illness Severity Prediction

[DASFAA 2022] Xinyu Ma, Meng Wang, Xing Liu, Yifan Yang, Yefeng Zheng, Sen Wang


PAC-Bayes Information Bottleneck

[ICLR 2022 (Spotlight)] Zifeng Wang, Shao-Lun Huang, Ercan Engin Kuruoglu, Jimeng Sun, Xi Chen, Yefeng Zheng


Multi-anchor Active Domain Adaptation for Semantic Segmentation

[ICCV 2021 (Oral)] Munan Ning, Dong Wei, Donghuan Lu, Shuang Yu, Kai Ma, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Yefeng Zheng


Noisy Labels are Treasure: Mean-Teacher-Assisted Confident Learning for Hepatic Vessel Segmentation

[MICCAI 2021 (Early Accept)] Zhe Xu, Donghuan Lu, Yixin Wang, Jie Luo, Jagadeesan Jayender, Kai Ma, Yefeng Zheng, Xiu Li


MIL-VT: Multiple Instance Learning Enhanced Vision Transformer for Fundus Image Classification

[MICCAI 2021 (Early Accept)] Shuang Yu, Kai Ma, Qi Bi, Cheng Bian, Munan Ning, Nanjun He, Yuexiang Li, Hanruo Liu, Yefeng Zheng


Local-global Dual Perception based Deep Multiple Instance Learning for Retinal Disease Classification

[MICCAI 2021 (Early Accept)] Qi Bi, Shuang Yu, Wei Ji, Cheng Bian, Lijun Gong, Hanruo Liu, Kai Ma, Yefeng Zheng


Training Automatic View Planner for Cardiac MR Imaging via Self-Supervision by Spatial Relationship between Views

[MICCAI 2021 (Early Accept)] Dong Wei, Kai Ma, Yefeng Zheng


A Hierarchical Feature Constraint to Camouflage Medical Adversarial Attacks

[MICCAI 2021 (Early Accept)] Qingsong Yao, Zecheng He, Yi Lin, Kai Ma, Yefeng Zheng, S. Kevin Zhou


Triplet-Branch Network with Prior-Knowledge Embedding for Fatigue Fracture Grading

[MICCAI 2021 (Early Accept)] Yuexiang Li, Yanping Wang, Guang Lin, Yi Lin, Dong Wei, Qirui Zhang, Kai Ma, Guangming Lu, Zhiqiang Zhang, Yefeng Zheng


Seg4Reg+: A Local and Global Consistency Learning between Spine Segmentation and Cobb Angle Regression

[MICCAI 2021 (Early Accept)] Yi Lin, Luyan Liu, Kai Ma, Yefeng Zheng


Deep Reinforcement Exemplar Learning for Annotation Refinement

[MICCAI 2021 (Early Accept)] Yuexiang Li, Nanjun He, Kai Ma, Yefeng Zheng


Simultaneous Alignment and Surface Regression Using Hybrid 2D-3D Networks for 3D Coherent Layer Segmentation of Retina OCT Images

[MICCAI 2021 (Early Accept)] Hong Liu, Dong Wei, Donghuan Lu, Yuexiang Li, Kai Ma, Liansheng Wang, Yefeng Zheng


InDuDoNet: An Interpretable Dual Domain Network for CT Metal Artifact Reduction

[MICCAI 2021] Hong Wang, Yuexiang Li, Haimiao Zhang, Jiawei Chen, Kai Ma, Deyu Meng, Yefeng Zheng


Unsupervised Representation Learning Meets Pseudo-Label Supervised Self-Distillation: A New Approach to Rare Disease Classification

[MICCAI 2021] Jinghan Sun, Dong Wei, Kai Ma, Liansheng Wang, Yefeng Zheng


Calibrated RGB-D Salient Object Detection

[CVPR 2021] Wei Ji, Shuang Yu, Junde Wu, Kai Ma, Cheng Bian, Qi Bi, Jingjing Li, Hanruo Liu, Li Cheng, Yefeng Zheng


Learning Calibrated Medical Image Segmentation via Multi-rater Agreement Modeling

[CVPR 2021 (Best Paper Candidate)] Wei Ji, Jingjing Li, Shuang Yu, Miao Zhang, Yongri Piao, Shunyu Yao, Qi Bi, Kai Ma, Yefeng Zheng, Huchuan Lu, Li Cheng


Generalized Organ Segmentation by Imitating One-shot Reasoning using Anatomical Correlation

[IPMI 2021] Munan Ning, Cheng Bian, Dong Wei, Shuang Yu, Chenglang Yuan, Yang Guo, Kai Ma, Yefeng Zheng


Feature Library: A Benchmark for Cervical Lesion Segmentation

[IPMI 2021] Yuexiang Li, Jiawei Chen, Kai Ma, Yefeng Zheng


A New Bidirectional Unsupervised Domain Adaptation Segmentation Framework

[IPMI 2021] Hongyu Zhou, Hualuo Liu, Shilei Cao, Dong Wei, Chixiang Lu, Yizhou Yu, Kai Ma, Yefeng Zheng


Alternative Baselines for Low-Shot 3D Medical Image Segmentation—An Atlas Perspective

[AAAI 2021] Shuxin Wang, Shilei Cao, Dong Wei, Cong Xie, Kai Ma, Liansheng Wang, Deyu Meng, Yefeng Zheng


Stabilized Medical Image Attacks

[ICLR 2021 (Spotlight)] Gege Qi, Lijun Gong, Yibing Song, Kai Ma, Yefeng Zheng


Refining BERT Embeddings for Document Hashing via Mutual Information Maximization

[EMNLP 2021] Zijing Ou, Qinliang Su, Jianxing Yu, Ruihui Zhao, Yefeng Zheng and Bang Liu


Integrating Semantics and Neighborhood Information with Graph-Driven Generative Models for Document Retrieval

[ACL 2021] Zijing Ou, Qinliang Su, Jianxing Yu, Bang Liu, Jingwen Wang, Ruihui Zhao, Changyou Chen and Yefeng Zheng


Guiding the Growth: Difficulty-Controllable Question Generation through Step-by-Step Rewriting

[ACL 2021] Yi Cheng, Siyao Li, Bang Liu, Ruihui Zhao, Sujian Li, Chenghua Lin and Yefeng Zheng


FedOVA: One-vs-All Training Method for Federated Learning with Non-IID Data

[IJCNN 2021] Yuanshao Zhu, Christos Markos, Ruihui Zhao, Yefeng Zheng, James Yu


Imperfect also Deserves Reward: Multi-Level and Sequential Reward Modeling for Better Dialog Management

[NAACL 2021] Zhengxu Hou, Bang Liu, Ruihui Zhao, Zijing Ou, Yafei Liu, Xi Chen, Yefeng Zheng


Enquire One's Parent and Child Before Decision: Fully Exploit Hierarchical Structure for Self-Supervised Taxonomy Expansion

[WWW 2021] Suyuchen Wang, Ruihui Zhao, Xi Chen, Yefeng Zheng, Bang Liu


Graph-Evolving Meta-Learning for Low-Resource Medical Dialogue Generation

[AAAI 2021] Shuai Lin, Pan Zhou, Xiaodan Liang, Jianheng Tang, Ruihui Zhao, Ziliang Chen, Liang Lin


CATE: A Contrastive Pre-trained Model for Metaphor Detection with Semi-supervised Learning

[EMNLP 2021] Zhenxi Lin, Qianli Ma, Jiangyue Yan and Jieyu Chen


Towards Interpretability and Personalization: A Predictive Framework for Clinical Time-series Analysis

[ICDM 2021] Yang Li, Xianli Zhang, Buyue Qian, Zeyu Gao, Chong Guan, Yefeng Zheng, Hansen Zheng, Fenglang Wu, and Chen Li


PRASEMap: A Probabilistic Reasoning and Semantic Embedding based Knowledge Graph Alignment System

[CIKM 2021] Zhiyuan Qi, Ziheng Zhang, Jiaoyan Chen, Xi Chen, Yefeng Zheng


PRGC: Potential Relation and Global Correspondence Based Joint Relational Triple Extraction

[ACL 2021] Hengyi Zheng, Rui Wen, Xi Chen, Yifan Yang, Yunyan Zhang, Ziheng Zhang, Ningyu Zhang, Bin Qin, Xu Ming and Yefeng Zheng


OntoEA: Ontology-guided Entity Alignment via Joint Knowledge Graph Embedding

[ACL 2021] Yuejia Xiang*, Ziheng Zhang*, Jiaoyan Chen, Xi Chen, Zhenxi Lin and Yefeng Zheng


Unsupervised Knowledge Graph Alignment by Probabilistic Reasoning and Semantic Embedding

[IJCAI 2021] Zhiyuan Qi, Ziheng Zhang, Jiaoyan Chen, Xi Chen, Yuejia Xiang, Ningyu Zhang, Yefeng Zheng


Lifelong Learning based Disease Diagnosis on Clinical Notes

[PAKDD 2021 (Best Student Paper)] Zifeng Wang*, Yifan Yang*, Rui Wen, Xi Chen, Shao-Lun Huang, Yefeng Zheng


Improving Short Text Classification Using Context-Sensitive Representations and Content-Aware Extended Topic Knowledge

[PAKDD 2021] Zhihao Ye, Rui Wen, Xi Chen, Ye Liu, Ziheng Zhang, Zhiyong Li, Ke Nai, Yefeng Zheng


Learning Robust Patient Representations from Multi-modal Electronic Health Records: A Supervised Deep Learning Approach

[SDM 2021] Xianli Zhang, Buyue Qian, Yang Li, Yang Liu, Xi Chen, Chong Guan, Yefeng Zheng, Chen Li


Field Embedding: A Unified Grain-Based Framework for Word Representation

[NAACL 2021] Junjie Luo, Xi Chen, Jichao Sun, Yuejia Xiang, Ningyu Zhang, Xiang Wan


Online Disease Diagnosis with Inductive Heterogeneous Graph Convolutional Networks

[WWW 2021] Zifeng Wang, Rui Wen, Xi Chen, Shilei Cao, Shao-Lun Huang, Buyue Qian, Yefeng Zheng


Privacy-Preserving Technology to Help Millions of People: Federated Prediction Model for Stroke Prevention

[IJCAI 2020-FML workshop] Ce Ju*, Ruihui Zhao*, Jichao Sun, Xiguang Wei, Bo Zhao, Yang Liu, Hongshan Li, Tianjian Chen, Xinwei Zhang, Dashan Gao, Ben Tan, Han Yu and Yuan Jin


Dual Adversarial Network for Deep Active Learning

[ECCV 2020] Shuo Wang, Yuexiang Li, Kai Ma, Ruhui Ma, Haibing Guan, Yefeng Zheng


Self-Supervised CycleGAN for Object-Preserving Image-to-Image Domain Adaptation

[ECCV 2020] Xinpeng Xie, Jiawei Chen, Yuexiang Li, Linlin Shen, Kai Ma, Yefeng Zheng


Deep Image Clustering with Category-Style Representation

[ECCV 2020] Junjie Zhao, Donghuan Lu, Kai Ma, Yu Zhang, Yefeng Zheng


TR-GAN: Topology Ranking GAN with Triplet Loss for Retinal Artery/Vein Classification

[MICCAI 2020 (Early Accept)] Wenting Chen, Shuang Yu, Junde Wu, Kai Ma, Cheng Bian, Chunyan Chu, Linlin Shen, Yefeng Zheng


Distractor-Aware Neuron Intrinsic Learning for Generic 2D Medical Image Classifications

[MICCAI 2020 (Early Accept)] Lijun Gong, Kai Ma, Yefeng Zheng


GREEN: a Graph REsidual rE-ranking Network for Grading Diabetic Retinopathy

[MICCAI 2020 (Early Accept)] Shaoteng Liu, Lijun Gong, Kai Ma, Yefeng Zheng


Learning and Exploiting Interclass Visual Correlations for Medical Image Classification

[MICCAI 2020 (Early Accept)] Dong Wei, Shilei Cao, Kai Ma, Yefeng Zheng


Superpixel-Guided Label Softening for Medical Image Segmentation

[MICCAI 2020 (Early Accept)] Hang Li, Dong Wei, Shilei Cao, Kai Ma, Liansheng Wang, Yefeng Zheng


Difficulty-aware Glaucoma Classification with Multi-Rater Consensus Modeling

[MICCAI 2020] Shuang Yu, Hong-Yu Zhou, Kai Ma, Cheng Bian, Chunyan Chu, Hanruo Liu, Yefeng Zheng


Leveraging Undiagnosed Data for Glaucoma Classification with Teacher-Student Learning

[MICCAI 2020] Junde Wu, Shuang Yu, Wenting Chen, Kai Ma, Rao Fu, Hanruo Liu, Xiaoguang Di, Yefeng Zheng


Learning Crisp Edge Detector Logical Refinement Network

[MICCAI 2020] Luyan Liu, Kai Ma, Yefeng Zheng


Instance-Aware Self-supervised Learning for Nuclei Segmentation

[MICCAI 2020] Xinpeng Xie, Jiawei Chen, Yuexiang Li, Linlin Shen, Kai Ma, Yefeng Zheng


MI^2GAN: Generative Adversarial Network for Medical Image Domain Adaptation Using Mutual Information Constraint

[MICCAI 2020] Xinpeng Xie, Jiawei Chen, Yuexiang Li, Linlin Shen, Kai Ma, Yefeng Zheng


Self-Loop Uncertainty: A Novel Pseudo-Label for Semi-supervised Medical Image Segmentation

[MICCAI 2020] Yuexiang Li, Jiawei Chen, Xinpeng Xie, Kai Ma, Yefeng Zheng


Revisiting Rubik’s cube: self-supervised learning with volume-wise transformation for 3D medical image segmentation

[MICCAI 2020] Xing Tao, Yuexiang Li, Wenhui Zhou, Kai Ma, Yefeng Zheng


A Macro-Micro Weakly-supervised Framework for AS-OCT Tissue Segmentation

[MICCAI 2020] Munan Ning, Cheng Bian, Donghuan Lu, Hong-Yu Zhou, Shuang Yu, Chenglang Yuan, Yang Guo, Yaohua Wang, Kai Ma, Yefeng Zheng


Comparing to Learn: Surpassing ImageNet Pretraining on Radiographs By Comparing Image Representations

[MICCAI 2020] Hong-Yu Zhou, Shuang Yu, Cheng Bian, Yifan Hu, Kai Ma, Yefeng Zheng


LT-Net: Label Transfer by Learning Reversible Voxel-wise Correspondence for One-shot Medical Image Segmentation

[CVPR 2020] Shuxin Wang, Shilei Cao, Dong Wei, Renzhen Wang, Kai Ma, Liansheng Wang, Deyu Meng, Yefeng Zheng


Cross-denoising Network against Corrupted Labels in Medical Image Segmentation with Domain Shift

[IJCAI 2020] Qinming Zhang, Luyan Liu, Kai Ma, Cheng Zhuo, Yefeng Zheng


Generative Adversarial Networks for Video-to-Video Domain Adaptation

[AAAI 2020] Jiawei Chen, Yuexiang Li, Kai Ma, Yefeng Zheng


Speaker or Listener? The Role of a Dialogue Agent

[EMNLP 2020] Yafei Liu, Hongjin Qian, Hengpeng Xu, Jinmao Wei


Information Theoretic Counterfactual Learning from Missing-Not-At-Random Feedback

[NeurIPS 2020] Zifeng Wang, Xi Chen, Rui Wen, Shao-Lun Huang, Ercan E. Kuruoglu, Yefeng Zheng


Correcting Knowledge Base Assertions

[WWW 2020] Jiaoyan Chen, Xi Chen, Ian Horrocks, Erik B. Myklebust, and Ernesto Jimenez-Ruiz


An Industry Evaluation of Embedding-based Entity Alignment

[COLING 2020] Ziheng Zhang, Jiaoyan Chen, Xi Chen, Hualuo Liu, Yuejia Xiang, Bo Liu, Yefeng Zheng


Summarizing Chinese Medical Answer with Graph Convolution Networks and Question-focused Dual Attention

[EMNLP 2020] Ningyu Zhang, Shumin Deng, Juan Li, Xi Chen, Wei Zhang, Huajun Chen


Multimodal Deep Learning Framework for Mental Disorder Recognition

[FG 2020] Ziheng Zhang, Weizhe Lin, Mingyu Liu, Marwa Mahmoud


Pairwise Semantic Segmentation via Conjugate Fully Convolutional Network

[MICCAI 2019 (Oral)] Renzhen Wang, Shilei Cao, Kai Ma, Deyu Meng, Yefeng Zheng


Attentive CT Lesion Detection Using Deep Pyramid Inference with Multi-scale Booster

[MICCAI 2019] Qingbin Shao, Lijun Gong, Kai Ma, Hualuo Liu, Yefeng Zheng


Multi-task Neural Networks with Spatial Activation for Retinal Vessel Segmentation and Artery/Vein Classification

[MICCAI 2019] Wenao Ma, Shuang Yu, Kai Ma, Jiexiang Wang, Xinghao Ding, Yefeng Zheng


Attentive CT Lesion Detection Using Deep Pyramid Inference with Multi-scale Booster

[MICCAI 2019] Qingbin Shao, Lijun Gong, Kai Ma, Hualuo Liu, Yefeng Zheng


X2CT-GAN: Reconstructing CT from Biplanar X-rays with Generative Adversarial Networks

[CVPR 2019] Xingde Ying, Heng Guo, Kai Ma, Jian Wu, Zhengxin Weng, Yefeng Zheng


Med3d: Transfer Learning for 3d Medical Image Analysis

[arXiv] Sihong Chen, Kai Ma, Yefeng Zheng


Finding Influential Instances for Distantly Supervised Relation Extraction

[arXiv] Zifeng Wang, Rui Wen, Xi Chen, Shao-Lun Huang, Ningyu Zhang, Yefeng Zheng