学术论文 / Selected Publications

shape
shape
shape
shape
shape
Self-Supervised Learning for Medical Image Data with Anatomy-Oriented Imaging Planes

[Medical Image Analysis 2024 (IF=10.9)] Tianwei Zhang, Dong Wei, Mengmeng Zhu, Shi Gu, Yefeng Zheng


Triplet-Branch Network with Contrastive Prior-Knowledge Embedding for Disease Grading

[Artificial Intelligence in Medicine 2024 (IF=7.5)] Yuexiang Li, Yanping Wang, Guang Lin, Yawen Huang, Jingxin Liu, Yi Lin, Dong Wei, Qirui Zhang, Kai Ma, Zhiqiang Zhang, Guangming Lu, Yefeng Zheng


Wearable-based behaviour interpolation for semi-supervised human activity recognition

[Information Sciences 2024 (IF=8.1)] Haoran Duan, Shidong Wang, Varun Ojha, Shizheng Wang, Yawen Huang, Yang Long, Rajiv Ranjan, Yefeng Zheng


Hybrid Unsupervised Representation Learning and Pseudo-Label Supervised Self-Distillation for Rare Disease Classification with Dispersion-Aware Imbalance Correction

[Medical Image Analysis 2024 (IF=10.9)] Jinghan Sun, Dong Wei, Liansheng Wang, Yefeng Zheng


Separated Collaborative Learning for Semi-supervised Prostate Segmentation with Multi-site Heterogeneous Unlabeled MRI Data

[Medical Image Analysis 2024 (IF=10.9)] Zhe Xu, Donghuan Lu, Jie Luo, Yefeng Zheng, Raymond Tong


Cross-Modal Vertical Federated Learning for MRI Reconstruction

[IEEE JBHI 2024 (IF=7.021)] Yunlu Yan, Hong Wang, Yawen Huang, Nanjun He, Lei Zhu, Yong Xu, Yuexiang Li, Yefeng Zheng


Adversarial Medical Image with Hierarchical Feature Hiding

[IEEE TMI 2024 (IF=10.6)] Q. Yao, Z. He, Y. Li, K. Ma, Y. Zheng, and S. K. Zhou


Large Language Models Leverage External Knowledge to Extend Clinical Insight Beyond Language Boundaries

[JAMIA 2024 (IF=7.942)] Jiageng Wu, Xian Wu, Zhaopeng Qiu, Minghui Li, Shixu Lin, Yingying Zhang, Yefeng Zheng, Changzheng Yuan, Jie Yang


Acquiring New Knowledge Without Losing Old Ones for Effective Continual Dialogue Policy Learning

[IEEE TKDE 2024 (IF=9.235)] Huimin Wang, Yunyan Zhang, Yifan Yang, Yefeng Zheng, Kam-Fai Wong


Distributional Fairness-aware Recommendation

[ACM TOIS 2024 (IF=4.797)] Hao Yang, Xian Wu, Zhaopeng Qiu, Yefeng Zheng, Xu Chen


MIL-ViT: A Multiple Instance Vision Transformer for Fundus Image Classification

[JVCIR 2023 (IF=2.887)] Qi Bi, Xu Sun, Shuang Yu, Kai Ma, Cheng Bian, Munan Ning, Nanjun He, Yawen Huang, Yuexiang Li, Hanruo Liu, Yefeng Zheng


Unraveling Complexity: An Exploration into the Large-Scale Multi-Modal Signal Processing

[IEEE Transactions on Intelligent Systems 2023 (IF=0.0)] Z. Wen, Y. Ye, J. Su, T. Li, J. Wan, S. Zheng, Z. Hong, S. He, H. Duan, Y. Li, Y. Huang and Y. Zheng


A Structure-aware Hierarchical Graph-based Multiple Instance Learning Framework for pT Staging in Histopathological Image

[IEEE TMI 2023 (IF=10.6)] Jiangbo Shi, Lufei Tang, Yang Li, Xianli Zhang, Zeyu Gao, Yefeng Zheng, Chunbao Wang, Tieliang Gong, Chen Li


Explainable Continual Segmentation across Multiple Sites via Comprehensive Importance-based Selective Regularization

[IEEE TMI 2023 (IF=10.6)] J. Zhang, R. Gu, P. Xue, H. Zheng, Y. Zheng, M. Liu, G. Wang, L. Ma, and L. Gu


MRL-Seg: Overcoming Imbalance in Medical Image Segmentation with Multi-Step Reinforcement Learning

[IEEE JBHI 2023 (IF=7.021)] Feiyang Yang; Xiongfei Li; Haoran Duan; Feilong Xu; Yawen Huang; Xiaoli Zhang; Yang Long; Yefeng Zheng


Anomaly detection via gating highway connection for retinal fundus images

[Pattern Recognition 2023 (IF=8.0)] Wentian Zhang, Haozhe Liu, Jinheng Xie, Yawen Huang, Yu Zhang, Yuexiang Li, Raghavendra Ramachandra, Yefeng Zheng


Attention Cycle-consistent universal network for More Universal Domain Adaptation

[Pattern Recognition 2023 (IF=8.0)] Ziyun Cai, Yawen Huang, Tengfei Zhang, Xiao-Yuan Jing, Yefeng Zheng, Ling Shao


A Semi-Supervised Multi-Task Learning Framework for Cancer Classification with Weak Annotation in Whole-Slide Images

[Medical Image Analysis 2023 (IF=10.9)] Zeyu Gao, Bangyang Hong, Yang Li, Xianli Zhang, Jialun Wu, Chunbao Wang, Xiangrong Zhang, Tieliang Gong, Yefeng Zheng, Deyu Meng, Chen Li


Simultaneous alignment and surface regression using hybrid 2D–3D networks for 3D coherent layer segmentation of retinal OCT images with full and sparse annotations

[Medical Image Analysis 2023 (IF=10.9)] Hong Liu, Dong Wei, Donghuan Lu, Xiaoying Tang, Liansheng Wang, Yefeng Zheng


A deep weakly semi-supervised framework for endoscopic lesion segmentation

[Medical Image Analysis 2023 (IF=10.9)] Yuxuan Shi, Hong Wang, Haoqin Ji, Haozhe Liu, Yuexiang Li, Nanjun He, Dong Wei, Yawen Huang, Qi Dai, Jianrong Wu, Xinrong Chen, Yefeng Zheng, Hongmeng Yu


Cross-Modality Neuroimage Synthesis: A Survey

[ACM Computing Surveys 2023 (IF=16.6)] Guoyang Xie, Yawen Huang, Jinbao Wang, Jiayi Lyu, Feng Zheng, Yefeng Zheng, Yaochu Jin


OSCNet: Orientation-Shared Convolutional Network for CT Metal Artifact Learning

[IEEE TMI 2023 (IF=10.6)] Hong Wang; Qi Xie; Dong Zeng; Jianhua Ma; Deyu Meng; Yefeng Zheng


Automatic view plane prescription for cardiac magnetic resonance imaging via supervision by spatial relationship between views

[Medical Physics 2023 (IF=3.8)] Dong Wei, Yawen Huang, Donghuan Lu, Yuexiang Li, Yefeng Zheng


MADAv2: Advanced Multi-Anchor Based Active Domain Adaptation Segmentation

[IEEE TPAMI 2023 (IF=23.6)] Munan Ning, Donghuan Lu, Yujia Xie, Dongdong Chen, Dong Wei, Yefeng Zheng, Yonghong Tian, Shuicheng Yan, Li Yuan


Improving Medical Vision-Language Contrastive Pretraining with Semantics-aware Triage

[IEEE TMI 2023 (IF=10.6)] Bo Liu; Donghuan Lu; Dong Wei; Xian Wu; Yan Wang; Yu Zhang; Yefeng Zheng


DS-Depth: Dynamic and Static Depth Estimation via a Fusion Cost Volume

[IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 2023 (IF=8.4)] Xingyu Miao; Yang Bai; Haoran Duan; Yawen Huang; Fan Wan; Xinxing Xu; Yang Long; Yefeng Zheng


Ambiguity-selective consistency regularization for mean-teacher semi-supervised medical image segmentation

[Medical Image Analysis 2023 (IF=10.9)] Zhe Xu, Yixin Wang, Donghuan Lu, Xiangde Luo, Jiangpeng Yan, Yefeng Zheng, Raymond Kai-yu Tong


Nuclei segmentation with point annotations from pathology images via self-supervised learning and co-training

[Medical Image Analysis 2023 (IF=10.9)] Yi Lin, Zhiyong Qu, Hao Chen, Zhongke Gao, Yuexiang Li, Lili Xia, Kai Ma, Yefeng Zheng, Kwang-Ting Cheng


FedMed-GAN: Federated Domain Translation on Unsupervised Cross-Modality Brain Image Synthesis

[Neurocomputing 2023 (IF=5.8)] Jinbao Wang, Guoyang Xie, Yawen Huang, Jiayi Lyu, Feng Zheng, Yefeng Zheng, Yaochu Jin


Learning from multiple annotators for medical image segmentation

[Pattern Recognition 2023 (IF=8.518)] Le Zhang, Ryutaro Tanno , Moucheng Xu, Yawen Huang, Kevin Bronik, Chen Jin, Joseph Jacob, Yefeng Zheng, Ling Shao, Olga Ciccarelli, Frederik Barkhof, Daniel C. Alexander


Blind Super-Resolution of 3D MRI via Unsupervised Domain Transformation

[IEEE JBHI 2023 (IF=7.0)] Hexiang Zhou, Yawen Huang, Yuexiang Li, Yi Zhou, and Yefeng Zheng


InDuDoNet+: A Deep Unfolding Dual Domain Network for Metal Artifact Reduction in CT Images

[Medical Image Analysis 2023 (IF=13.8)] Hong Wang, Yuexiang Li, Haimiao Zhang, Deyu Meng, Yefeng Zheng


RCDNet: An Interpretable Rain Convolutional Dictionary Network for Single Image Deraining

[IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 2023 (IF=14.3)] Hong Wang, Qi Xie, Qian Zhao, Yuexiang Li, Yong Liang, Yefeng Zheng, Deyu Meng


Deep Learning-based Detection and Grading Models for Lower Limb Fatigue Fracture on Radiographs

[European Radiology 2023 (IF=7.034)] Y. Wang, Y. Li, G. Lin, Q. Zhang, J. Zhong, Y. Zhang, K. Ma, Y. Zheng, G. Lu, and Z. Zhang


Emerging Drug Interaction Prediction Enabled by Flow-based Graph Neural Network with Biomedical Network

[Nature Computational Science 2023 (IF=11.3)] Yongqi Zhang, Quanming Yao, Ling Yue, Xian Wu, Ziheng Zhang, Zhenxi Lin, Yefeng Zheng


A Medical Multimodal Large Language Model for Future Pandemics

[npj Digital Medicine 2023 (IF=15.357)] Fenglin Liu, Tingting Zhu, Xian Wu, Bang Yang, Chenyu You, Chenyang Wang, Lei Lu, Zhangdaihong Liu, Yefeng Zheng, Xu Sun, Yang Yang, Lei Clifton and David A. Clifton


Probing the Impacts of Visual Context in Multimodal Entity Alignment

[DSE 2023 (IF=4.2)] Meng Wang, Yinghui Shi, Han Yang, Ziheng Zhang, Zhenxi Lin, Yefeng Zheng


Conditional Cross-Platform User Engagement Prediction

[ACM TOIS 2023 (IF=4.797)] Xinhang Li, Zhaopeng Qiu, Jiacheng Jiang, Yong Zhang, Chunxiao Xing, Xian Wu


The Medical Segmentation Decathlon

[Nature Communications 2022 (IF=16.6)] Michela Antonelli, Annika Reinke, Spyridon Bakas, Keyvan Farahani, Annette Kopp-Schneider, Bennett A. Landman, Geert Litjens, Bjoern Menze, Olaf Ronneberger, Ronald M. Summers, Bram van Ginneken, Michel Bilello, Patrick Bilic, Patrick F. Christ, Richard K. G. Do, Marc J. Gollub, Stephan H. Heckers, Henkjan Huisman, William R. Jarnagin, Maureen K. McHugo, Sandy Napel, Jennifer S. Golia Pernicka, Kawal Rhode, Catalina Tobon-Gomez, Eugene Vorontsov, James A. Meakin, Sebastien Ourselin, Manuel Wiesenfarth, Pablo Arbeláez, Byeonguk Bae, Sihong Chen, Laura Daza, Jianjiang Feng, Baochun He, Fabian Isensee, Yuanfeng Ji, Fucang Jia, Ildoo Kim, Klaus Maier-Hein, Dorit Merhof, Akshay Pai, Beomhee Park, Mathias Perslev, Ramin Rezaiifar, Oliver Rippel, Ignacio Sarasua, Wei Shen, Jaemin Son, Christian Wachinger, Liansheng Wang, Yan Wang, Yingda Xia, Daguang Xu, Zhanwei Xu, Yefeng Zheng, Amber L. Simpson, Lena Maier-Hein & M. Jorge Cardoso


Unsupervised Representation Learning for Tissue Segmentation in Histopathological Images: From Global to Local Contrast

[IEEE TMI 2022 (IF=10.6)] Zeyu Gao, Chang Jia, Yang Li, Xianli Zhang, Bangyang Hong, Jialun Wu, Tieliang Gong, Chunbao Wang, Deyu Meng, Yefeng Zheng, Chen Li


Automatic Quantification of Retinal Photoreceptor Integrity to Predict Persistent Disease Activity in Neovascular Age-related Macular Degeneration using Deep Learning

[Frontiers in Neuroscience 2022 (IF=6.8)] Xian Song, Qian Xu, Haiming Li, Qian Fan, Yefeng Zheng, Qiang Zhang, Chunyan Chu, Zhicheng Zhang, Chenglang Yuan, Munan Ning, Cheng Bian, Kai Ma, Yi Qu


The effectiveness of artificial intelligence-based automated grading and training system in education of manual detection of diabetic retinopathy

[Frontiers in Public Health 2022 (IF=6.461)] Xu Qian, Han Jingying, Song Xian, Zhao Yuqing, Wu Lili, Chu Baorui, Guo Wei, Zheng Yefeng, Zhang Qiang, Chu Chunyan, Bian Cheng, Ma Kai and Qu Yi


Cross-Domain Gated Learning for Domain Generalization

[IJCV 2022 (IF=13.369)] Dapeng Du, Jiawei Chen, Yuexiang Li, Kai Ma, Gangshan Wu, Yefeng Zheng & Limin Wang


Unsupervised Domain Adaptation for Medical Image Segmentation by Disentanglement Learning and Self-Training

[IEEE TMI 2022 (IF=11.037)] Qingsong Xie; Yuexiang Li; Nanjun He; Munan Ning; Kai Ma; Guoxing Wang; Yong Lian; Yefeng Zheng


mBrainAligner-Web: a web server for cross-modal coherent registration of whole mouse brains

[Bioinformatics 2022 (IF=6.937)] Yuanyuan Li, Jun Wu, Donghuan Lu, Chao Xu, Yefeng Zheng, Hanchuan Peng, Lei Qu


Lower-extremity fatigue fracture detection and grading based on deep learning models of radiographs

[European Radiology 2022 (IF=7.034)] Yanping Wang, Yuexiang Li, Guang Lin, Qirui Zhang, Jing Zhong, Yan Zhang, Kai Ma, Yefeng Zheng, Guangming Lu, Zhiqiang Zhan


A Deep Learning Approach to Predict Conductive Hearing Loss in Otitis Media with Effusion using Otoscopic Images

[JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery 2022 (IF=8.961)] Junbo Zeng; Weibiao Kang; Suijun Chen; Yi Lin; Wenting Deng; Yajing Wang; Guisheng Chen; Kai Ma; Fei Zhao; Yefeng Zheng; Maojin Liang; Linqi Zeng; Weijie Ye; Peng Li; Yubin Chen; Guoping Chen; Jinliang Gao; Minjian Wu; Yuejia Su; Yiqing Zheng; Yuexin Cai


Domain Adaptation Meets Zero-Shot Learning: An Annotation-Efficient Approach to Multi-Modality Medical Image Segmentation

[IEEE TMI 2022 (IF=11.037)] Cheng Bian, Chenglang Yuan, Kai Ma, Shuang Yu, Dong Wei, Yefeng Zheng


Anti-interference from Noisy Labels: Mean-Teacher-assisted Confident Learning for Medical Image Segmentation

[IEEE TMI 2022 (IF=11.037)] Zhe Xu; Donghuan Lu; Jie Luo; Yixin Wang; Jiangpeng Yan; Kai Ma; Yefeng Zheng; Raymond Kai-yu Tong


All-Around Real Label Supervision: Cyclic Prototype Consistency Learning for Semi-supervised Medical Image Segmentation

[IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 2022 (IF=5.772)] Zhe Xu, Yixin Wang, Donghuan Lu, Lequan Yu, Jiangpeng Yan, Jie Luo, Kai Ma, Yefeng Zheng, and Raymond Kai-yu Tong


TW-GAN: Topology and width aware GAN for retinal artery/vein classification

[Medical Image Analysis 2022 (IF=8.545)] Wenting Chen, Shuang Yu, Kai Ma, Wei Ji, Cheng Bian, Chunyan Chu, Linlin Shen, Yefeng Zheng


Knowledge-enhanced Attributed Multi-Task Learning for Medicine Recommendation

[ACM TOIS 2022 (IF=4.797)] Yingying Zhang, Xian Wu, Quan Fang, Shengsheng Qian, Chengsheng Xu


Knowledge Matters: Chest Radiology Report Generation with General and Specific Knowledge Medical Image Analysis

[MedIA 2022 (IF=8.545)] Shuxin Yang, Xian Wu, Shen Ge, S Kevin Zhou, Li Xiao


Graph Neural News Recommendation with User Existing and Potential Interest Modeling

[ACM TKDD 2022 (IF=2.713)] Zhaopeng Qiu, Yunfan Hu, Xian Wu


Using Machine Learning Algorithms for Predicting Cognitive Impairment and Identifying Modifiable Factors among Chinese Elderly People

[Frontiers in Aging Neuroscience 2022 (IF=5.702)] Shuojia Wang, Weiren Wang, Xiaowen Li, Yafei Liu, Jingming Wei, Jianguang Zheng, Yan Wang, Birong Ye, Ruihui Zhao, Yu Huang, Sixiang Peng, Yefeng Zheng, Yanbing Zeng


Prototypical Graph Contrastive Learning

[IEEE TNNLS 2022 (IF=14.26)] Shuai Lin, Chen Liu, Pan Zhou, Zi-Yuan Hu, Shuojia Wang, Ruihui Zhao, Yefeng Zheng, Liang Lin, Eric Xing, Xiaodan Liang


Privacy-preserving Anomaly Detection in Cloud Manufacturing via Federated Transformer

[IEEE Transactions on Industrial Informatics (TII) 2022 (IF=10.215)] Shiyao Ma, Jiangtian Nie, Jiawen Kang, Lingjuan Lyu, Ryan Wen Liu, Ruihui Zhao, Ziyao Liu, Dusit Niyato


Complete Whole-Brain Single Neuron Reconstruction Reveals Morphological Diversity in Molecularly Defined Striatal, Thalamic and Cortical Neuron Types

[Nature 2021 (IF=49.96)] Hanchuan Peng, Peng Xie, Lijuan Liu, Xiuli Kuang, Yimin Wang, Lei Qu, Hui Gong, Shengdian Jiang, Anan Li, Zongcai Ruan, Liya Ding, Zizhen Yao, Chao Chen, Mengya Chen, Tanya L. Daigle, Rachel Dalley, Zhangcan Ding, Yanjun Duan, Aaron Feiner, Ping He, Chris Hill, Karla E. Hirokawa, Guodong Hong, Lei Huang, Sara Kebede, Hsien-Chi Kuo, Rachael Larsen, Phil Lesnar, Longfei Li, Qi Li, Xiangning Li, Yaoyao Li, Yuanyuan Li, An Liu, Donghuan Lu, Stephanie Mok, Lydia Ng, Thuc Nghi Nguyen, Qiang Ouyang, Jintao Pan, Elise Shen, Yuanyuan Song, Susan M. Sunkin, Bosiljka Tasic, Matthew B. Veldman, Wayne Wakeman, Wan Wan, Peng Wang, Quanxin Wang, Tao Wang, Yaping Wang, Feng Xiong, Wei Xiong, Wenjie Xu, Min Ye, Lulu Yin, Yang Yu, Jia Yuan, Jing Yuan, Zhixi Yun, Shaoqun Zeng, Shichen Zhang, Sujun Zhao, Zijun Zhao, Zhi Zhou, Z. Josh Huang, Luke Esposito, Michael J. Hawrylycz, Staci A. Sorensen, X. William Yang, Yefeng Zheng, Zhongze Gu, Wei Xie, Christof Koch, Qingming Luo, Julie A. Harris, Yun Wang and Hongkui Zeng


Cross-Modality Coherent Registration of Whole Mouse Brains

[Nature Methods 2021 (IF=28.55)] H. Peng, Lei Qu, Yuanyuan Li, Peng Xie, Lijuan Liu, Yimin Wang, Jun Wu, Yu Liu, Tao Wang, Longfei Li, Kaixuan Guo, Wang Wan, Lei Ouyang, Feng Xiong, Yefeng Zheng, Fang-ming Xu, H. Gong, H. Dong, Qing Luo, Guofang Bi, M. Hawrylycz, Hongkui Zeng


A Global Benchmark of Algorithms for Segmenting the Left Atrium from Late Gadolinium-Enhanced Cardiac Magnetic Resonance Imaging

[Medical Image Analysis 2021 (IF=8.545)] Zhaohan Xiong, Qing Xia, Zhiqiang Hu, Ning Huang, Cheng Bian, Yefeng Zheng, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, Andreas Maier, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Dong Ni, Caizi Li, Qianqian Tong, Weixin Si, Elodie Puybareau, Younes Khoudli, Thierry Géraud, Chen Chen, Wenjia Bai, Daniel Rueckert, Lingchao Xu, Xiahai Zhuang, Xinzhe Luo, Shuman Jia, Maxime Sermesant, Yashu Liu, Kuanquan Wang, Davide Borra, Alessandro Masci, Cristiana Corsi, Coen de Vente, Mitko Veta, Rashed Karim, Chandrakanth Jayachandran Preetha, Sandy Engelhardt, Menyun Qiao, Yuanyuan Wang, Qian Tao, Marta Nuñez-Garcia, Oscar Camara, Nicolo Savioli, Pablo Lamata, Jichao Zhao


Domain Adaptation Meets Zero-shot Learning: An Annotation-efficient Approach for Multi-modality Medical Image Segmentation

[IEEE TMI 2021 (IF=10.048)] Cheng Bian, Chenglang Yuan, Kai Ma, Shuang Yu, Dong Wei and Yefeng Zheng


DICDNet: Deep Interpretable Convolutional Dictionary Network for Metal Artifact Reduction in CT Images

[IEEE TMI 2021 (IF=10.048)] Hong Wang, Yuexiang Li, Nanjun He, Kai Ma, Deyu Meng, Yefeng Zheng


Mix-and-Interpolate: A Training Strategy to Deal with Source-biased Medical Data

[IEEE JBHI 2021 (IF=5.772)] Yuexiang Li, Jiawei Chen, Dong Wei, Yanchun Zhu, Jianrong Wu, Junfeng Xiong, Yadong Gang, Wenbo Sun, Haibo Xu, Tianyi Qian, Kai Ma, and Yefeng Zheng


Beyond Mutual Information: Generative Adversarial Network for Domain Adaptation using Information Bottleneck Constraint

[IEEE TMI 2021 (IF=6.78)] Jiawei Chen, Ziqi Zhang, Xinpeng Xie, Yuexiang Li, Tao Xu, Kai Ma, Yefeng Zheng


Inconsistency-aware Uncertainty Estimation for Semi-supervised Medical Image Segmentation

[IEEE TMI 2021 (IF=6.78)] Yinghuan Shi, Jian Zhang, Tong Ling, Jiwen Lu, Yefeng Zheng, Qian Yu, Lei Qi, Yang Gao


Deep Symmetric Adaptation Network for Cross-modality Medical Image Segmentation

[IEEE TMI 2021 (IF=6.78)] Xiaoting Han, Lei Qi, Qian Yu, Ziqi Zhou, Yefeng Zheng, Yinghuan Shi, Yang Gao


S-CUDA: Self-Cleansing Unsupervised Domain Adaptation for Medical Image Segmentation

[MedIA 2021 (IF=11.15)] Luyan Liu, Zhengdong Zhang, Shuai Li, Kai Ma, Yefeng Zheng


Molecular Subtyping of Diffuse Gliomas using Magnetic Resonance Imaging: Comparison and Correlation betgween Radiomics and Deep Learning

[European Radiology 2021 (IF=5.3)] Yiming Li, Dong Wei, Xing Liu, Xing Fan, Kai Wang, Shaowu Li, Zhong Zhang, Kai Ma, Tianyi Qian, Tao Jiang, Yefeng Zheng, Yinyan Wang


Anomaly Detection for Medical Images using Self-supervised and Translation-consistent Features

[IEEE TMI 2021 (IF=6.78)] He Zhao, Yuexiang Li, Nanjun He, Kai Ma, Leyuan Fang, Huiqi Li, Yefeng Zheng


GRAND: A large-scale dataset and benchmark for cervical intraepithelial Neoplasia grading with fine-grained lesion description

[MedIA 2021 (IF=11.15)] Yuexiang Li, Zhi-Hua Liu, Peng Xue, Jiawei Chen, Kai Ma, Tianyi Qian, Yefeng Zheng, You-Lin Qiao


Dynamic Joint Domain Adaptation Network for Motor Imagery Classification

[IEEE TNSRE 2021 (IF=3.48)] Xiaolin Hong, Qingqing Zheng, Luyan Liu, Peiyin Chen, Kai Ma, Zhongke Gao, Yefeng Zheng


Quantifying the Effect of Public Activity Intervention Policies on COVID-19 Pandemic Containment Using Epidemiologic Data From 145 Countries

[Value in Health 2021 (IF=5.725)] Jichao Sun, Yefeng Zheng, Wenhua Liang, Zifeng Yang, Zhiqi Zeng, Tiegang Li, Junjie Luo, Man Tat Alexander Ng, Jianxing He, Nanshan Zhong


Understanding Patient Query with Weak Supervision from Doctor Response

[IEEE JBHI 2021 (IF=5.223)] Xiaoming Shi, Sendong Zhao, Yuxuan Wang, Xi Chen, Ziheng Zhang, Yefeng Zheng, Wanxiang Che


Towards Communication-efficient and Attack-resistant Federated Edge Learning for Industrial Internet of Things

[Transactions on Internet Technology 2021 (IF=4.79)] Yi Liu, Ruihui Zhao, Jiawen Kang, Abdulsalam Yassine, Dusit Niyato, Jialiang Peng*


Identifying Urban Built Environment Factors in Pregnancy Care and Maternal Mental Health Outcomes

[BMC Pregnancy and Childbirth 2021 (IF=3.007)] Yiye Zhang, Mohammad Tayarani, Shuojia Wang, Yifan Liu, Mohit Sharma, Rochelle Joly, Arindam RoyChoudhury, Alison Hermann, Oliver H. Gao, Jyotishman Pathak


The Association of Vitamin D and Gene Variants in the Vitamin D Metabolic Pathway with Preterm Birth

[Nutrition 2021 (IF=4.118)] Shuojia Wang, Xin Xing, Wenliang Luo, Minjia Mo, Shuting Si, Bule Shao, Yu Shen, Haoyue Cheng, Yunxian Yu


Crossover-Net: Leveraging Vertical-horizontal Crossover Relation for Robust Medical Image Segmentation

[Pattern Recognition 2020 (IF=8.518)] Qian Yu, Yinghuan Shi, Yefeng Zheng, Yang Gao, Jianbing Zhu, Yakang Dai


Development and Validation of an Artificial Intelligence System for Grading Colposcopic Impressions and Guiding Biopsies

[BMC Medicine 2020 (IF=6.78)] Peng Xue, Chao Tang, Qing Li, Yuexiang Li, Yu Shen, Yuqian Zhao, Jiawei Chen, Jianrong Wu, Longyu Li, Wei Wang, Yucong Li, Xiaoli Cui, Shaokai Zhang, Wenhua Zhang, Xun Zhang, Kai Ma, Yefeng Zheng, Tianyi Qian, Man Tat Alexander Ng, Zhihua Liu, Youlin Qiao, Yu Jiang, Fanghui Zhao


A Unified Framework for Generalized Low-Shot Medical Image Segmentation with Scarce Data

[IEEE TMI 2020 (IF=6.69)] Hengji Cui, Dong Wei, Kai Ma, Shi Gu, Yefeng Zheng


Conquering Data Variations in Resolution: A Slice-Aware Multi-Branch Decoder Network

[IEEE TMI 2020 (IF=6.69)] Shuxin Wang, Shilei Cao, Zhizhong Chai, Dong Wei, Kai Ma, Liansheng Wang, Yefeng Zheng


Preoperative identification of microvascular invasion in hepatocellular carcinoma by XGBoost and deep learning

[Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 2020 (IF=3.66)] Yi-Quan Jiang, Su-E Cao, Shilei Cao, Jian-Ning Chen, Guo-Ying Wang, Wen-Qi Shi, Yi-Nan Deng, Na Cheng, Kai Ma, Kai-Ning Zeng, Xi-Jing Yan, Hao-Zhen Yang, Wen-Jing Huan, Wei-Min Tang, Yefeng Zheng, Chun-Kui Shao, Jin Wang, Yang Yang, Gui-Hua Chen


Pairwise learning for medical image segmentation

[MedIA 2020 (IF=11.15)] Renzhen Wang, Shilei Cao, Kai Ma, Yefeng Zheng, Deyu Meng


Efficient and Effective Training of COVID-19 Classification Networks With Self-Supervised Dual-Track Learning to Rank

[IEEE JBHI 2020 (IF=5.223)] Yuexiang Li, Dong Wei, Jiawei Chen, Shilei Cao, Hongyu Zhou, Yanchun Zhu, Jianrong Wu, Lan Lan, Wenbo Sun, Tianyi Qian, Kai Ma, Haibo Xu, and Yefeng Zheng


Rubik’s Cube+: A Self-supervised Feature Learning Framework for 3D Medical Image Analysis

[MedIA 2020 (IF=11.15)] Jiuwen Zhu, Yuexiang Li, Yifan Hu, Kai Ma, S Kevin Zhou, Yefeng Zheng


Computer-aided Cervical Cancer Diagnosis using Time-lapsed Colposcopic Images

[IEEE TMI 2020 (IF=6.69)] Yuexiang Li, Jiawei Chen, Peng Xue, Chao Tang, Jia Chang, Chunyan Chu, Kai Ma, Qing Li, Yefeng Zheng, Youlin Qiao


Deep Representation-Based Domain Adaptation for Nonstationary EEG Classification

[IEEE TNNLS 2020 (IF=8.79)] He Zhao, Qingqing Zheng, Kai Ma, Huiqi Li, Yefeng Zheng


Uncertainty-aware Domain Alignment for Anatomical Structure Segmentation

[MedIA 2020 (IF=11.15)] Cheng Bian, Chenglang Yuan, Jiexiang Wang, Meng Li, Xin Yang, Shuang Yu, Kai Ma, Jin Yuan, Yefeng Zheng


Forecasting the long-term trend of COVID-19 epidemic using a dynamic model

[Scientific Reports 2020 (IF=4.525)] Jichao Sun,† Xi Chen,† Ziheng Zhang,† Shengzhang Lai, Bo Zhao, Hualuo Liu, Shuojia Wang, Wenjing Huan, Ruihui Zhao, Man Tat Alexander Ng*, Yefeng Zheng*


Development and validation of a machine learning algorithm for predicting the risk of postpartum depression among pregnant women

[Journal of Affective Disorders 2020 (IF=4.084)] Yiye Zhang, Shuojia Wang, Alison Hermann, Rochelle Joly, Jyotishman Pathak